Istota v izoláciách už viac
ako
25 rokov
12. Rodinný dom, Záhorská Bystrica, Bratislava, 201011. Rodinný dom, Trenčín, 200210. PSA Peugeot Citroën, Trnava, 20069. Bytový komplex Gagarinka, Gagarinova ul., Bratislava, 20138. Zdravotnícke zariadenie Medissimo, Tematínska ul., Bratislava, 20107. Vedecký park UK, Mlynská dolina, Bratislava, 20156. Bytový komplex SKY BOX, Pajštúnska ul., Bratislava, 20125. Hotel Albrecht, Mudroňova ul., Bratislava, 20084. Technická univerzita, Ul. T.G. Masaryka, Zvolen, 20103. Bytový komplex Slnečnice, Žltá ul., Bratislava, 20132. Bytový komplex III Veže, Bajkalská ul., Bratislava, 20091. Obchodné centrum Bory Mall, Lamač, Bratislava, 2014

Hydroizolácie


Strechy a úžitkové priestory

O strechách v skratke:

Strecha je stavebná konštrukcia, ktorá sa nachádza nad chráneným alebo vnútorným prostredím a je vystavovaná priamemu pôsobeniu nepriaznivých účinkov poveternostných vplyvov. Strechy majú v stavebníctve významné postavenie, najmä z hľadiska obalového plášťa budov, keďže môžu do významnej miery ovplyvňovať či oslabovať kvalitu, bezpečnosť a krásu stavieb rôznych objektov.

Strecha významnou mierou prispieva k zabezpečeniu a udržiavaniu požadovaného stavu vnútorného prostredia daného objektu. Strechy sa skladajú z vrstiev, ktoré plnia viaceré funkcie (nosnú, hydroizolačnú, expanznú, tepelnoizolačnú, podkladovú, ochrannú, dilatačnú, spojovaciu, separačnú, stabilizačnú, drenážnu, filtračnú, vegetačnú, pohľadovú a ďalšie). Kvalita jednotlivých vrstiev striech sa odráža na celkovej kvalite strechy, preto žiadnu z nich netreba podceňovať.

Účel strešnej krytiny z hydroizolačného hľadiska spočíva v ochrane podstrešných priestorov a niektorých vrstiev strechy pred atmosférickou, povrchovou, účelovou či technologickou vodou všetkých skupenstiev. Z tepelnoizolačného hľadiska ide o chránenie objektu pre teplotou vzduchu a jej kolísaním, ako aj slnečným žiarením, únikom tepla a pod.

Strechy možno rozdeliť:

Podľa sklonu strešných rovín na:

Podľa využitia striech na:

Podľa zostavy strešného plášťa:

Podľa riešenia problémov prenikania vodnej pary do strechy:

Podľa druhu používanej krytiny:

Z hľadiska difúzneho odporu krytiny:

Konštrukciu striech, návrh postupu vrstiev strechy v skladbe strešného plášťa, ako aj používané materiály je potrebné určovať s ohľadom na podmienky realizácie stavby a miestne klimatické podmienky. Ani správne konštruovanie a realizácia časti strechy nezabezpečuje jej spoľahlivosť, pokiaľ sa nevenuje pozornosť detailom a nie sú správne vyriešené a zrealizované. Ako to robíme my a prečo by ste si mali vybrať nás sa dozviete TU.

Ploché strechy

Plochá strecha je ochranná konštrukcia nad posledným podlažím budovy so sklonom krytiny do 10°, ktorá sa skladá z nosnej konštrukcie a strešného plášťa.

Na obrázku sú znázornené príklady vrstiev plochej strechy.

1.2.1-Ploché-strechy-do-textu

Na území Slovenska sú ploché strechy často využívané, o čom svedčí aj fakt, že tu nájdeme širokú škálu rôznych skladieb strešných plášťov plochých striech a takmer všetky typy ich konštrukcií. Konštrukčno-materiálový vývoj plochých striech prešiel za posledné desaťročia veľkými zmenami, ktoré sú podmienené novými poznatkami o výrobe a zabudovávaní do konštrukcie. V súčasnosti sa používajú najmä jednoplášťové ploché strechy s parozábranou, ploché strechy s opačným poradím vrstiev a kompaktné ploché strechy.

Medzi najväčšie výhody plochých striech zaiste patrí ich polyfunkčnosť, ktorá spočíva v ľubovoľnej forme ich využitia – napr. terasy, výsadba vegetácie, parkoviská, či športoviská. V posledných rokoch sa čoraz viac dostávajú do obľuby vegetačné/zelené strechy, viac o nich sa dočítate TU.

 

Šikmé strechy

Šikmé strechy sú strechy so sklonom vonkajšieho povrchu krytiny v rozmedzí 10°-45°. Koncom 20. storočia sa začali šikmé strechy využívať “vo veľkom”, kedy sa začali realizovať najmä strešné plášte z obytných podkroví, a to najmä z ekonomických a technických dôvodov a možného využitia podstrešných priestorov. V mnohých prípadoch šikmých striech ide o nadstavbu na budove s plochou strechou.

Na obrázku sú znázornené príklady vrstiev strešného plášťa šikmej strechy.

1.2.2-Šikmé-strechy-do-textu

Pri navrhovaní a realizácii šikmých striech treba mať na zreteli požiadavky vnútornej a vonkajšej klímy, ako aj technické a architektotické aspekty. Obalový plášť podkrovia musí spĺňať hydroizolačné, tepelnotechnické, energetické, vlhkostné a i. kritériá. Viac o strešných plášťoch používaných pri šikmých strechách sa dozviete TU.

Pre spoľahlivosť a kvalitu strešného plášťa je nevyhnutné prepracované navrhnutie jeho skladby a taktiež jeho detailov. Každá z vrstiev strešného plášťa má svoju funkciu, ktorú môže 100% plniť iba vtedy, ak sa dodržia správne konštrukčné zásady z hľadiska navrhovania a realizácie.

V súčasnosti sa najčastejšie využívajú dvojplášťové šikmé  a strmé strechy obytného podkrovia, jednoplášťové a trojplášťové sa používajú menej.

 

 

Vegetačné strechy a terasy

V posledných rokoch sa stále viac do popredia dostávajú vegetačné/zelené strechy či terasy, ktoré patria do kategórie pochôdznych plochých striech. V zahraničí sú realizácie vegetačných striech štandardom, s ohľadom na ich priaznivé vlastnosti týkajúce sa životného prostredia a rekreácie, čím tvoria alternatívu k stále viac zastavaným plochám v mestách.

Medzi pozitíva vegetačných striech okrem spomenutých patrí aj:

 • zadŕžanie zrážkovej vody, prachu
 • filtrovanie škodlivín v ovzduší, tlmenie hluku
 • chránenie strešného plášťa (najmä povlakovú krytinu) pred výkyvmi teploty a ultrafialovým žiarením
 • zvýšená ochrana interiéru pred chladom/prehrievaním a s tým spojené redukované náklady na vykurovanie a chladenie
 • protipožiarna ochrana budov (vegetačné strechy sú z kategórie nehorľavých striech)
 • rozšírený priestor pre ľudí a zvieratá, zvýšená hodnota objektu.

Pri úvahách o voľbe vegetačnej strechy či terasy pre svoj objekt treba vziať do úvahy aj nevýhody takýchto striech, medzi ktoré môžeme zaradiť:

 • zvýšenú statickú záťaž na nosnú konštrukciu strechy
 • zvýšenú starostlivosť s ohľadom na druh použitej zelene
 • zvýšené náklady na návrh a realizáciu

Na obrázku sú znázornené príklady vrstiev vegetačnej strechy

 

1.2.3 Vegetačné strechy a terasy do textu nový

Z hľadiska druhu použitej zelene sa vegetačné strechy rozdeľujú na:

 • vegetačné strechy s extenzívnou výsadbou, ktoré sa vyznačujú redšou a ľahšie skladanou výsadbou, kde ide najmä o zmesi tráv a bylín s minimálnou náročnosťou na ich údržbu
 • vegetačné strechy s intenzívnou výsadbou, ktoré sú porovnateľné so záhradou (používané sú najmä trávniky, trvalky, kríky a niektoré druhy stromov) a požiadavky na údržbu sú adekvátne vyššie

 

 

Bazény a parkoviská

Pri realizácii izolácií stavieb bazénov a parkovísk treba venovať zvýšenú pozornosť charakteru daného objektu.

Bazény sú špecifické vysokým namáhaním a statickým zaťažovaním vodou, parkoviská sú zase zaťažované dynamicky – vysoko frekventovaným pohybom vozidiel po ich povrchu. Pri realizácií stavieb tohto druhu je preto nevyhnutná stopercentná spoľahlivosť používaných materiálov pre izolačné vrstvy a samozrejme know-how, ako v takýchto prípadoch postupovať.

TOR spol. s r.o. má vyše 25 ročné skúsenosti, ktoré potvrdzujú kvalitu našich služieb.

 

Čerpané aj zo  zdroja:

MIKULÁŠ, M. OLÁH,J.: Krytiny a doplnkové konštrukcie striech. Bratislava, JAGA, 1997. ISBN: 80-967676-9-0, s. 11-26.

OLÁH, J. Poznatky prispievajúce k spoľahlivosti striech. In: Zborník z Bratislavského sympózia Strechy 2013. STU Bratislava, Stavebná fakulta. ISBN 978-80-227-3882-8. s. 175-179

Rippelová, Eva. Stavba domu, strecha: Konštrukcie vegetačných striech. 2010. Dostupné na internete.